top of page

KAVLIKONSERNET - ÅPENHETSLOVEN - REDEGJØRELSE FOR 2022


1  INNLEDNING


1.1 Om Kavlikonsernet

Den allmennyttige stiftelsen O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (heretter kalt Kavlifondet) er heleier av Kavlikonsernet gjennom Kavli Holding AS (12 ansatte i 2022), og deler ut overskuddet fra Kavlikonsernets virksomhet til gode formål. Kavlikonsernets norske virksomheter er organisert gjennom to heleide datterselskaper; O. Kavli AS og Q-Meieriene AS.


O. Kavli produserer smøreoster, kaviar, majones, Korni kjeks og flatbrød, HaPå-pålegg og dressinger, og hadde 147 ansatte i 2022. 


Q-Meieriene produserer Q-Melk, yoghurt, Skyr®, sjokolademelk og de plantebaserte produktene Q Planti, og hadde 261 ansatte i 2022.


I tillegg til de norske datterselskapene, har Kavlikonsernet virksomhet i Sverige, Finland og UK, gjennom datterselskapene Kavli AB, Kavli OY, Primula Ltd. og Castle MacLellan Foods Ltd.


Nærmere informasjon om Kavlifondet og Kavlikonsernets virksomhet finnes i Kavlifondets årsrapporter, som er tilgjengelige på https://kavlifondet.no/om-kavlifondet/arsrapporter/.


Kavlikonsernets virksomheter i Norge, inkludert stiftelsen Kavlifondet, refereres i det følgende samlet til som «Kavli».


1.2  Åpenhetsloven

Kavli er omfattet av Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, med første frist for rapportering 1. juli 2023.


Åpenhetslovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»


De sentrale forpliktelser som følger av Åpenhetsloven knytter seg til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (§ 4), redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (§ 5) og informasjonsplikt (§§ 6 og 7).


I det følgende redegjøres det for Kavlis aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven § 5. Redegjørelsen dekker hele konsernets virksomhet i Norge, inkludert Q-Meieriene AS og O. Kavli AS, og redegjørelsen gjøres derfor tilgjengelig på nettsidene til Kavlifondet, Kavli Holding AS, Q-Meieriene AS og O. Kavli AS.


2  KAVLIS AKTSOMHETSVURDERINGER


2.1 Generelt

Kavlis aktsomhetsvurderinger er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. OECDs modell består av seks trinn, som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Redegjørelsen er i det følgende strukturert med basis i denne modellen:

2.2 Forankring

Kavlis virksomhet har en tydelig og sterk etisk forankring, som er nedfelt i Kavlikonsernets etiske retningslinjer, og som evalueres og oppdateres kontinuerlig. Disse omfatter blant annet nulltoleranse for korrupsjon, prinsipper for interessekonflikt og inhabilitet, tydelige regler for eksterne verv og arbeidsforhold, taushetsplikt og diskresjon, gode rutiner for informasjonssikkerhet og IT-systemer, investerings -og forretningsskikk, og helse, miljø og sikkerhet. 


Videre er ansvaret for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter beskrevet i Kavlis policyer for innkjøp, bærekraft og etikk. Alle Kavlis leverandører skal følge Kavlis etiske retningslinjer for leverandører (Kavlis «Supplier Code of Conduct»), som igjen er basert på krav som følger av grunnleggende FN- og ILO-konvensjoner, samt Kavlis egne etiske retningslinjer og standarder. 


2.3 Kartlegging og vurdering

Gjennom Kavlis system for leverandørkontroll og kvalifisering, QADEX, benytter Kavli en kombinasjon av egenrapportering og undersøkelser opp mot sertifiseringsordninger for å kartlegge hvorvidt Kavlis leverandører opererer i henhold til gjeldende regelverk og Kavlis etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at nye leverandører må akseptere Kavlis «Supplier Code of Conduct» for å bli godkjent som leverandør i Kavlis systemer.


I tillegg til den systematiske leverandørgodkjennelsen gjennom QADEX, benytter Kavli ved leverandørkontollen gjennomgående informasjon om blant annet råvarenes/produktenes opprinnelse, produksjonsland, varekategori og produsent til å identifisere eventuell forhøyet risiko for negativ påvirkning på mennesker, dyr og/eller miljø i verdikjeden. Denne aktsomhetsvurderingen er forankret i en prosessbeskrivelse, som oppdateres jevnlig. Dersom det identifiseres slik risiko, vil Kavli foreta ytterligere undersøkelser for å avdekke hvorvidt det foreligger brudd med grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold som nødvendiggjør tiltak. Slike undersøkelser gjennomføres ved ytterligere innhenting av informasjon og dokumentasjon fra den aktuelle leverandøren, og/eller oppsøkende virksomhet i form av besøk på produksjonsfasilitetene. 


Videre har Kavli implementert et eget system for risikovurdering, kontroll og behov for tiltak mot enkeltleverandører, som oppdateres jevnlig. Ettersom det så langt ikke har vært fanget opp brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold hos Kavlis leverandører, er dette systemet – som supplerer den generelle leverandørkontrollen i QADEX – foreløpig innrettet med sikte på å avdekke risiko knyttet til matsikkerhet. 


2.4 Forebygging

Kavli er svært opptatt av å sikre at Kavlis virksomhet, herunder Kavlis leverandører, har en sterk etisk forankring, og at Kavlis leverandører overholder grunnleggende menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsforhold. Det viktigste, forbyggende arbeidet skjer ved Kavlis kvalitetskontroll og oppfølging av Kavlis leverandører, herunder gjennom utvelgelsesprosessen og Kavlis leverandørkontroll gjennom QADEX. Utover dette konsentrerer Kavli innsatsen og kontrollen mot de områdene hvor risikoen for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold vurderes å være størst. 


Kavli har ikke i 2022 avdekket forhold ved Kavlis leverandører som tyder på avvik knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller fravær av anstendige arbeidsforhold. Samtidig arbeider Kavli med å intensivere arbeidet og kontrollen på dette området, herunder ved å utvide eller supplere Kavlis eget system for leverandørkontroll omtalt under punkt 2.2 siste avsnitt, intensivere antallet fysiske leverandørbesøk og sørge for en enda sterkere avtalerettslig forankring av Kavlis Supplier Code of Conduct i Kavlis leverandøravtaler. Det arbeides også med 


2.5 Overvåkning

Kavli følger opp og overvåker at tiltakene Kavli har gjennomført har ønsket effekt, herunder ved involvering av ledelsen og eventuelle eksterne parter, dersom dette vurderes å være nødvendig eller hensiktsmessig. Vurderinger, tiltak og eventuelle avvik rapporteres til styret minimum på årlig basis. 


2.6 Kommunisere

I henhold til åpenhetsloven § 6 og 7 har forbrukere og andre tredjeparter krav på å vite hvordan Kavli håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er avdekket gjennom konsernets aktsomhetsvurderinger. I 2022 mottok Kavli ingen henvendelser fra forbrukere eller andre interessenter knyttet til disse temaene.


2.7 Tiltak

Kavli avdekket ingen avvik i Kavlis virksomhet knyttet til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i 2022. Dersom Kavli avdekker avvik i forhold til våre retningslinjer, og ansvaret for avvikene skulle ligge på Kavli, vil Kavli iverksette nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å rette opp i avvikene. Dersom det avdekkes avvik hos Kavlis leverandører, vil Kavli primært bruke Kavlis innflytelse til å forsøke å få rettet opp i eller forbedret forholdene. Om dette ikke lykkes, vil andre egnede tiltak vurderes, herunder terminering av leverandørforholdet.Godkjent og signert av styret og daglig leder i O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond, Kavli Holding AS, Q-Meieriene AS og O. Kavli AS.  bottom of page